آیا برای نصب نیازی به باز کردن گیربکس و یا موتور خودرو می باشد؟
خیر ،این سیستم بدون باز کردن حتی یک پیچ از گیربکس و یا موتور و تغییر در تنظیمات کارخانه امکان نصب دارد.
آیا در هنگام تعویض دنده به علت در اختیار نداشتن کلاچ ،خودرو دچار تکان های ناشی از حرکت اولیه و یا بین دنده ای خواهد شد؟
در حرکت اولیه خودرو و یا هنگام ترافیک برای نیم کلاچ کردن نیازی به نگه داشتن کلید روی سر دنده می باشد؟
آیا پس از نصب، کلاچ خودرو برداشته می شود؟
آیا امکان باز نمودن سیستم و نصب روی خودرو دیگری وجود دارد؟
در سر بالایی های تند حرکت خودرو چگونه است؟
برای نصب چه مدت زمان نیاز است؟